پرنده در نگارگری

پرنده در نگارگری همواره جایگاه خود را داشته.یکی از پرندگان اسطوره ای سیمرغ است.سیمرغ در اسطوره پرنده ایست افسانه ای به معنای یاری رسان و درمانگر. که در داستان های ایرانی و شرقی زیاد به چشم میخورد. سیمرغ نجات دهنده ی زال است.

دکمه بازگشت به بالا