شاهنامه

شاهنامه کتاب نوشته شده توسط فردوسی و پر از داستان های حماسی است. یکی از داستان های شاهنامه مختص زال است که توسط پدرش رها شده و توسط سیمرغ پرورش میابد.

دکمه بازگشت به بالا